Convoy Bomb Jammer

پیشرو چین است مسدود کننده RCIED، مانع از IED بازار محصول