مسدود کننده سیگنال تلفن

پیشرو چین است مسدود کننده تلفن همراه، دستگاه مسدود کننده تلفن بازار محصول